Slide Show of Ning


   

 

สไลด์นี้ทำโดย พ่ออุปถัมภ์ของ "หนิง" . Sandra และ Gerrit Pelzer ซึ่งช่วยอุปถัมภ์ หนิงตั้งแต่เธอมาถึงบ้านแกร์ด้าในปี 2548 สไลด์นี้แสดงถึงพัฒนาการที่ดีขึ้นของหนิงในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา.