เด็กๆ ของบ้านแกร์ด้า

    English | Thai 

Quick Links

       Updates by email

       Tell-a-Friend

"บ้านแกร์ด้า เป็นโครงการในอุดมคติ ที่สมควรเลียนแบบ ไปทั่วโลก"
Helmut Schmidt, อดีต นายกรัฐมนตรี ประเทศเยอรมัน